STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 LCTT 50/2023 09/12/2023 LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM
(Tuần thứ 50, từ ngày 11/12/2023 đến ngày 17/12/2023)
2 LCTT 49/2023 03/12/2023 LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM
(Tuần thứ 49, từ ngày 04/12/2023 đến ngày 10/12/2023)
3 LCTT48/2023 27/11/2023 LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM
(Tuần thứ 48, từ ngày 27/11/2023 đến ngày 03/12/2023)
4 LCTT 46/2023 12/11/2023 LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM
(Tuần thứ 46, từ ngày 13/11/2023 đến ngày 19/11/2023)
5 LCCT45 06/11/2023 LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM(Tuần thứ 45, từ ngày 06/11/2023 đến ngày 12/11/2023)
6 LCTT 44/2024 30/10/2023 LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM (Tuần thứ 44, từ ngày 30/10/2023 đến ngày 5/11/2023)
7 LCTT 43/2023 23/10/2023 LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM
(Tuần thứ 43, từ ngày 23/10/2023 đến ngày 29/10/2023)
8 LCTT 42/2023 14/10/2023 LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM (Tuần thứ 42, từ ngày 16/10/2023 đến ngày 22/10/2023)
9 LCTT 41/2023 06/10/2023 LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM (Tuần thứ 41, từ ngày 09/10/2023 đến ngày 15/10/2023)
10 LCTT 40/2023 02/10/2023 ỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM(Tuần thứ 40, từ ngày 02/10/2023 đến ngày 08/10/2023)
11 LCTT 39/2023 25/09/2023 LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM
(Tuần thứ 39, từ ngày 25/9/2023 đến ngày 01/10/2023)
12 LCTT 38/2023 18/09/2023 LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM
(Tuần thứ 38, từ ngày 18/9/2023 đến ngày 24/9/2023)
13 LCTT 37/2023 11/09/2023 LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM
(Tuần thứ 37, từ ngày 11/9/2023 đến ngày 17/9/2023)
14 LCTT 36/2023 04/09/2023 LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM
(Tuần thứ 36, từ ngày 4/9/2023 đến ngày 10/92023)
15 LCTT 35/2023 28/08/2023 LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM
(Tuần thứ 35, từ ngày 28/8/2023 đến ngày 03/92023)
16 LCTT 34/2023 20/08/2023 LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM
(Tuần thứ 34, từ ngày 21/8/2023 đến ngày 28/8/2023)
17 LCTT 33/2023 11/08/2023 LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM (Tuần thứ 33, từ ngày 14/8/2023 đến ngày 20/8/2023)
18 LCTT 32/2023 07/08/2023 LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM
(Tuần thứ 32, từ ngày 07/8/2023 đến ngày 13/8/2023)
19 LCTT 31/2023 31/07/2023 LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM
(Tuần thứ 31, từ ngày 31/7/2023 đến ngày 05/8/2023)
20 LCTT 30/2023 22/07/2023 LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM
(Tuần thứ 30, từ ngày 24/7/2023 đến ngày 30/7/2023)
21 LCTT 29/2023 17/07/2023 LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM
(Tuần thứ 29, từ ngày 17/7/2023 đến ngày 23/7/2023)
22 LCTT 28/2023 10/07/2023 LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM
(Tuần thứ 28, từ ngày 10/7/2023 đến ngày 16/7/2023)
23 LCTT 27/2023 03/07/2023 LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM
(Tuần thứ 27, từ ngày 03/7/2023 đến ngày 09/7/2023)
24 LCTT 26/20223 25/06/2023 LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM
(Tuần thứ 26, từ ngày 26/6/2023 đến ngày 02/7/2023)
25 LCTT 25/2023 17/06/2023 LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM
(Tuần thứ 25, từ ngày 19/6/2023 đến ngày 25/6/2023)
26 LCTT 24/2023 12/06/2023 LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM
(Tuần thứ 24, từ ngày 12/6/2023 đến ngày 18/6/2023)
27 LCTT 23/2023 05/06/2023 LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM (Tuần thứ 23, từ ngày 05/6/2023 đến ngày 11/6/2023)
28 LCTT 22/2023 28/05/2023 LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM
(Tuần thứ 22, từ ngày 29/5/2023 đến ngày 04/6/2023)
29 LCTT 21/2023 21/05/2023 LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM
(Tuần thứ 21, từ ngày 22/5/2023 đến ngày 28/5/2023)
30 LCTT 20/2023 14/05/2023 LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM (Tuần thứ 20, từ ngày 15/5/2023 đến ngày 21/5/2023)
31 LCTT 19/2022 08/05/2023 LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM
(Tuần thứ 19, từ ngày 08/5/2023 đến ngày 14/5/2023)
32 LCTT 18/2023 01/05/2023 LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM
(Tuần thứ 18, từ ngày 01/5/2023 đến ngày 07/5/2023)
33 LCTT 17/2023 24/04/2023 LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM
(Tuần thứ 17, từ ngày 24/4/2023 đến ngày 30/4/2023)
34 LCTT 16/2023 17/04/2023 LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM (Tuần thứ 16, từ ngày 17/4/2023 đến ngày 23/4/2023)
35 LCTT 15/2023 10/04/2023 LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM
(Tuần thứ 15, từ ngày 10/4/2023 đến ngày 16/4/2023)
36 LCTT 14/2023 03/04/2023 LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH  ĐẠO TRUNG TÂM (Tuần thứ 14, từ ngày 03/4/2023 đến ngày 09/4/2023)
37 LCTT 13/2024 25/03/2023 LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH  ĐẠO TRUNG TÂM
(Tuần thứ 13, từ ngày 27/3/2023 đến ngày 02/4/2023)
38 LCTT 12/2023 20/03/2023 LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH  ĐẠO TRUNG TÂM (Tuần thứ 12, từ ngày 20/3/2023 đến ngày 26/03/2023)
39 LCTT 11/2023 10/03/2023 LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH  ĐẠO TRUNG TÂM (Tuần thứ 11, từ ngày 13/3/2023 đến ngày 19/03/2023)
40 LCTT 10/2023 05/03/2023 LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM
(Tuần thứ 10, từ ngày 06/3/2023 đến ngày 11/03/2023)
41 LCTT 09/2023 24/02/2023 LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH  ĐẠO TRUNG TÂM
(Tuần thứ 09, từ ngày 27/02/2023 đến ngày 05/03/2023)
42 LCTT 8/2023 20/02/2023 LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM
(Tuần thứ 08, từ ngày 20/02/2023 đến ngày 26/02/2023)
43 LCTT 7/2023 10/02/2023 LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH  ĐẠO TRUNG TÂM (Tuần thứ 07, từ ngày 13/02/2023 đến ngày 19/02/2023)
44 LCTT 6/2023 05/02/2023 LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH  ĐẠO TRUNG TÂM (Tuần thứ 06, từ ngày 06/02/2023 đến ngày 12/02/2023)
45 LCTT 5/2023 27/01/2023 LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH  ĐẠO TRUNG TÂM(Tuần thứ 05, từ ngày 30/01/2023 đến ngày 05/02/2023)
46 LCTT 3/2023 17/01/2023 LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH  ĐẠO TRUNG TÂM (Tuần thứ 03, từ ngày 16/01/2023 đến ngày 22/01/2023)
47 LCTT 02/2023 06/01/2023 LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH  ĐẠO TRUNG TÂM (Tuần thứ 02, từ ngày 09/01/2023 đến ngày 15/01/2023)
48 LCTT 01/2023 30/12/2022 LỊCH CÔNG TÁC TRUNG TÂM (Tuần thứ 01, từ ngày 02/01/2023 đến ngày 08/01/2023)
49 LCTT 52/2022 23/12/2022 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 52 (từ ngày 26/12/2022 đến ngày 01/01/2023)
50 LCTT 51/2022 19/12/2022 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 51 (từ ngày 19/12/2022 đến ngày 25/12/2022)
Thành viên
Thống kê
  • Đang truy cập10
  • Hôm nay1,187
  • Tháng hiện tại18,863
  • Tổng lượt truy cập2,429,276
logo
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây